Europeiska Ekonomiska Intressegrupperingar (EEIG)


EEIG är en förkortning för Europeiska Ekonomiska Intressegrupperingar och är ett resultat av samarbetet inom EU för att underlätta etableringen av ekonomiska grupperingar över nationsgränserna. Ett EEIG regleras genom en förordning utgiven av det europeiska rådet och för svensk del finns det en implementeringslag, vilket innebär att den europarättsliga lagstiftningen införs i den svenska och blir en del av svensk lag.

Enligt förordningen skall ett EEIG följa den reglering som råder i det land det har sitt säte. Om ett EEIG har sitt säte i Sverige är det svensk lag som skall tillämpas på grupperingens internationella mellanhavanden. För svensk del har ett EEIG samma status som en juridisk person och det är upp till varje medlemsland att bestämma om grupperingen skall vara en juridisk person eller inte. Grupperingen kan bestå av juridiska personer (bolag med mera) som måste ha kommit till enligt en medlemsstats lagstiftning och ha sitt säte inom EU, men den kan också bestå av fysiska personer. Ett krav, som kan vara något svårt att uppfylla, är att ett EEIG måste ha medlemmar från minst två av EU:s medlemstater eller EES-stater. Det ställs vidare ett krav på att ett EEIG inte får ha fler än 500 anställda och att det skall bestå av minst två organ, varav medlemmarna skall utgöra ett av organen. Varje medlem skall ha minst en röst, men det är möjligt att ge vissa medlemmar fler röster så länge som en enstaka medlem inte får röster som utgör mer än hälften av de sammanlagda rösterna (röstmajoritet).

Grund för grupperingen utgörs av ett avtal som sluts mellan medlemmarna. Detta skall innehålla uppgifter om grupperingens namn, syfte och säte. Vad gäller säte skall grupperingen, som nämnts ovan, ha sitt säte inom EU. Det finns möjlighet att under vissa förutsättningar flytta sätet från ett medlemsland till ett annat. Vidare skall avtalet uppge namnen på alla medlemmarna och när grupperingen är avsedd att upphöra; det är också möjligt att låta grupperingen bestå under obestämd tid. När nödvändiga uppgifter har skrivits ned i avtalet skall detta skickas in för registrering som närmare anges av varje medlemsstat. För Sveriges del administreras registret av Bolagsverket. Det skall också noteras att det inte krävs ett eget kapital för att bilda en sådan gruppering. Verksamheten kan finansieras på annat sätt.

En viktig begränsning för ett EEIG är att det inte får skapa vinst för egen del. Grupperingen i sin helhet får alltså inte ha som syfte att generera vinst. Den vinst som ändå skulle uppstå skall delas mellan medlemmarna och beskattas. Hur vinsten skall fördelas skall regleras av medlemmarna i avtalet som ligger till grund för grupperingen. Har frågan inte tagits upp i avtalet, skall vinsten fördelas lika. På samma sätt som medlemmarna ansvarar för grupperingens vinster är de också ansvariga för dess skulder. Medlemmarna åtnjuter således inte personlig ansvarsfrihet utan svarar obegränsat och solidariskt för grupperingens förpliktelser. Om en medlem lämnar grupperingen är denne ändå ansvarig för skulder som har uppkommit under hans medlemskap och för en period av fem år efter att medlemskapet upphörde.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar