E-handel - avtalsingående med konsument


När en konsument, d.v.s. en privatperson, köper varor eller tjänster online av en näringsidkare ingås ett så kallat distansavtal. Näringsidkare är vidare någon som bedriver näringsverksamhet, d.v.s. en företagare. Vid distansavtal gäller särskilda regler till skydd för konsumenten. Detta beror på att konsumenter anses behöva ett starkare skydd i dessa situationer. Reglerna som uppställs i lagen är bindande till förmån för konsumenten, vilket innebär att näringsidkaren inte kan avtala om villkor som i förhållande till lagen är till nackdel för konsumenten. Om avtalet ändå skulle innehålla sådana villkor är konsumenten inte bunden av dessa. Om näringsidkaren däremot har lämnat villkor som, för konsumentens del, är bättre än de som stipuleras i lagen är näringsidkaren däremot bunden av dessa villkor.

Krav på information innan avtalsingåendet

Innan ett distansavtal ingås är näringsidkaren skyldig att ge följande information till konsumenten:

1. Näringsidkarens namn och adress.
2. Varans eller tjänstens väsentliga egenskaper.
3. Varans, alternativt tjänstens, pris. Priset skall anges inklusive skatter och liknande avgifter.
4. Leveranskostnader.
5. Hur betalning, leverans eller annat eventuellt fullgörande skall ske.
6. Vad som enligt lag gäller om ångerrätt.
7. Kostnaden för att ett så kallat medel för distanskommunikation används, om inte normal taxa tillämpas. Med medel för distanskommunikation menas det sätt som konsumenten kan kontakta näringsidkaren. Om kommunikation exempelvis sker via telefon med specialtaxa skall således taxan anges.
8. Under vilken tid erbjudandet gäller.
9. Avtalets kortaste löptid för det fall avtalet avser återkommande leveranser eller avser en tjänst som utförs fortlöpande. Detta är aktuellt om beställningen till exempel avser ett mobiltelefon- eller internetabonnemang.

Denna information skall vidare lämnas i rimlig tid innan köpet. Det är således inte tillräckligt att information lämnas precis innan köpet. Konsumenten måste få en möjlighet att ta till sig informationen innan avtalet ingås. Vidare skall informationen ges på ett klart och tydligt sätt och det skall vara möjligt att tillgodogöra sig information på det medel som används för kommunikationen.

Krav på information efter avtalsingåendet

När ett distansavtal har ingåtts skall näringsidkaren så fort som möjligt lämna en bekräftelse på sådan information som näringsidkaren enligt vad som nämns ovan är skyldig att lämna innan avtalsingåendet. Om avtalet avser en vara skall informationen vidare lämnas senast då varan levereras till konsumenten. Dessutom krävs att informationen lämnas i pappersform, eller någon annan så kallad varaktig form. För det fall näringsidkaren redan innan har lämnat informationen i en varaktig form är denne inte skyldig att återigen lämna informationen. Detta gäller dock inte sådan information som behandlas nedan. Näringsidkaren är nämligen alltid skyldig ge konsumenten följande information:

1. Informationen om konsumentens ångerrätt enligt lag samt namn och adress till den mot vilken ångerrätten kan göras gällande.
2. Telefonnummer, adress, e-postadress samt gatuadress till det verksamhetsställe konsumenten kan framföra klagomål till.
3. Eventuella garantier och annan service.
4. Om avtalet gäller tills vidare eller längre än ett år, villkor för att säga upp avtalet.

Vidare gäller att informationen skall lämnas i en varaktig och läsbar form och inom samma tid som den information som benämnts ovan lämnas.

Ångerrätt

Enligt lag har konsumenten rätt till en fjorton dagars lång ångerfrist under vilken konsumenten närhelst kan ångra sitt köp. Ångerfristen börjar vidare löpa från och med den dag då konsumenter mottar varan eller den huvudsakliga delen av varan. Gäller avtalet en tjänst börjar ångerfristen istället löpa från och med den dag då avtalet träffas. För det fall näringsidkaren inte har lämnat sådan information som skall lämnas till konsumenten efter köpet börjar inte ångerfristen löpa förrän detta har skett. Dock kan ångerfristen vid sådan underlåtelse som längst bli ett år. Denna regel gäller för sådan information om ångerrätt och utövande av ångerrätt som näringsidkaren alltid måste lämna efter köpet. Om underlåtelsen istället avser annan information som näringsidkaren skall lämna efter köpet kan konsumentens ångerfrist bli maximalt tre månader lång. Om konsumenten vill ångra sitt köp skall konsumenten återsända varan till näringsidkaren. Näringsidkaren är i sin tur skyldig att så fort som möjligt och allra senast efter trettio dagar betala tillbaka det konsumenten har betalat till näringsidkaren. Denna tid räknas från den dag då näringsidkaren mottog varan, alternativt om avtalet gäller en tjänst från den dag då konsumenten lämnade meddelande om utövande av ångerrätten.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar