Dröjsmål på konsumentens sida vid avtal om konsumenttjänster


Ifall inte konsumenten vid rätt tidpunkt betalar rätt pris för en tjänst, så sägs konsumenten vara i dröjsmål. Inträffar detta har näringsidkaren rätt att göra gällande vissa påföljder.

Inställande av arbetet

Om situationen är sådan att konsumenten och näringsidkaren kommit överens om att betalning, helt eller delvis, skall ske innan tjänsten utförs och betalning inte sker på avtalat sätt kan näringsidkaren ha rätt att ställa in arbetet med tjänsten fram till dess att konsumenten betalat. Det kan även vara så att konsumenten enligt avtalet på olika sätt är skyldig att medverka till att tjänsten kan utföras (denna skyldighet kan exempelvis gälla så skilda saker som att vara hemma vid en viss tidpunkt för att släppa in näringsidkaren så att det blir möjligt att utföra arbetet, eller att konsumenten på ett mer aktivt sätt skall hjälpa till med själva arbetet). Ifall konsumenten inte i rätt tid medverkar på det avtalade sättet, och om denna medverkan utgör en väsentlig förutsättning för utförandet av tjänsten, så kan näringsidkaren även i detta fall ha rätt att ställa in arbetet till dess att konsumenten fullgör sitt åtagande. Ifall arbetet ställs in på grund av konsumentens dröjsmål kan näringsidkaren ha rätt till ersättning för kostnader och förluster som inställandet medfört, om inte konsumenten kan visa att dröjsmålet inte berodde på försummelse från hans sida.

Hävande av avtalet

Om konsumenten hamnar i dröjsmål, och detta dröjsmål är av väsentlig betydelse för näringsidkaren, kan näringsidkaren ha rätt att häva avtalet avseende tjänsten (alternativt avseende kvarvarande del av tjänsten, ifall en viss del redan utförts innan dröjsmålet uppstod). För att näringsidkaren skall ha rätt att häva avtalet, så måste han först påminna konsumenten om att betalning eller medverkan skall ske samt därefter vänta en skälig tid så att konsumenten ges ytterligare möjlighet att uppfylla sina förpliktelser. Även ifall inget dröjsmål faktiskt inträffat, men det finns starka skäl att anta att ett dröjsmål som är av väsentlig betydelse för näringsidkaren kommer att inträffa, kan näringsidkaren ha rätt att häva avtalet. Vid ett hävande av avtalet kan konsumenten trots allt vara skyldig att i viss mån betala för tjänsten; näringsidkaren kan då exempelvis ha rätt till ersättning för den del av tjänsten som möjligen redan utförts samt för somliga kostnader och förluster.

Kvarhållande

Om konsumenten hamnar i dröjsmål vad gäller betalningen, och tjänsten rör en sak som av någon anledning har överlämnats till näringsidkaren (till exempel skor som lämnats till en skomakare för lagning) så kan näringsidkaren ha rätt att hålla kvar föremålet för tjänsten till dess att konsumenten betalat. Näringsidkaren är dock skyldig att vårda den kvarhållna saken på ett skäligt sätt; i vissa fall kan näringsidkaren ha rätt till ersättning för att ha tagit hand om föremålet.

Försäljningsrätt

Nämnvärt i samband med detta är också att näringsidkaren i vissa situationer till och med kan ha rätt att sälja ett föremål som finns i hans besittning. Ifall tjänsten har slutförts och konsumenten inte har hämtat föremålet ens efter uppmaning från näringsidkaren, samt att näringsidkaren vid denna uppmaning meddelat att föremålet kan komma att säljas efter en viss angiven tid (som minst tre månader efter uppmaningen) om inte föremålet hämtas kan denna rätt komma att aktualiseras. Även om näringsidkaren inte har uppmanat konsumenten att hämta föremålet, så kan han ha rätt att sälja det; för det fall att minst ett år passerat sedan tjänsten slutfördes och om föremålet inte är av något större värde.

Bläddra bland juridiska artiklar