Dröjsmål i samband med konsumenttjänster


En så kallad konsumenttjänst föreligger när en konsument har avtalat med en näringsidkare om köp av en tjänst; det finns alltså ett avtal om att näringsidkaren skall utföra en specifik tjänst på uppdrag av konsumenten.

Ifall näringsidkaren inte utför tjänsten inom den tid som avtalats, och denna försening av uppdragets slutförande inte beror på konsumenten, så anses näringsidkaren vara i dröjsmål. Om man inte avtalat om någon särskild tidpunkt då tjänsten skall vara utförd så anses näringsidkaren vara i dröjsmål ifall uppdraget inte slutförts inom en tid som är skälig med hänsyn bland annat till vad som är normalt för en tjänst av samma slag och omfattning (även i detta fall gäller att konsumenten inte skall ha orsakat förseningen). Också för det fall att näringsidkaren inte påbörjar utförandet av tjänsten vid den tidpunkt som avtalats, eller inte fortgår med arbetet i den takt som avtalats, så kan näringsidkaren komma att anses vara i dröjsmål.

Anses näringsidkaren vara i dröjsmål, så finns det ett antal möjliga påföljder som aktualiseras:

• Konsumenten har rätt att hålla inne betalningen, alternativt en så stor del av betalningen som krävs för att ge säkerhet för det krav som konsumenten har mot näringsidkaren i och med dröjsmålet. Vid situationen att betalningen inte skall ske när tjänsten avslutats, utan istället skall ske i samband med påbörjandet av tjänstens utförande eller kanske i takt med att vissa steg i uppdraget utförs, så kan konsumenten vid dröjsmål ha rätt att hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar hans krav i samband med dröjsmålet till dess att näringsidkaren påbörjar eller fortsätter arbetet på överenskommet sätt.

• Konsumenten kan dessutom ha rätt att kräva att näringsidkaren utför/slutför tjänsten. Detta krav måste konsumenten emellertid framföra till näringsidkaren inom en rimlig tid, annars kan rätten att begära att tjänsten utförs bortfalla. Att lägga märke till är att näringsidkaren i vissa fall dock inte är skyldig att utföra tjänsten; exempelvis om det skulle medföra kostnader eller besvär för näringsidkaren som är oskäligt stora i jämförelse med konsumentens intresse av att tjänsten utförs.

• Alternativt till att kräva att tjänsten skall utföras kan konsumenten istället ha rätt att häva avtalet om tjänsten – så är fallet om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för konsumenten. Om det är så att mer än en obetydlig del av tjänsten redan utförts, så har konsumenten vid dröjsmål som huvudregel endast rätt att häva avtalet vad gäller den del av tjänsten som ännu inte utförts. Ifall syftet med tjänsten anses ha gått förlorat med anledning av dröjsmålet, och näringsidkaren insett eller borde ha insett detta, så kan konsumenten dock även i denna situation ha rätt att häva hela avtalet. Även om näringsidkaren faktiskt ännu inte hamnat i dröjsmål, men det av någon orsak finns starka skäl att anta att ett dröjsmål av väsentlig betydelse för konsumenten kommer att inträffa, kan konsumenten ha rätt att häva avtalet. Vid en eventuell hävning har näringsidkaren som huvudregel inte rätt att få betalt för tjänsten. Ifall en del av tjänsten redan utförts kan näringsidkaren dock ha rätt att få en viss betalning avseende denna del. Ifall det är möjligt har näringsidkaren rätt att få tillbaka material som tillhandahållits konsumenten på grund av tjänsten, eller i vissa fall få betalt för de kostnader som näringsidkaren haft för materialet.

• Konsumenten kan också ha rätt att kräva skadestånd från näringsidkaren, om inte näringsidkaren kan visa att dröjsmålet berott på så kallad force majeure (ett hinder utanför näringsidkarens kontroll). Detta skadestånd skall, som huvudregel, täcka den skada som konsumenten lidit med anledning av dröjsmålet.

Ifall situationen är sådan att tjänsten slutförts, men konsumenten trots detta vill kräva skadestånd eller häva avtalet på grund av dröjsmål, så måste reklamation ske inom skälig tid efter tjänstens slutförande – konsumenten bör alltså snarast meddela näringsidkaren om att han vill göra någon av dessa ovannämnda påföljder gällande.

Bläddra bland juridiska artiklar