Den svenska grannelagen


Hur mycket måste man som granne tåla eller, annorlunda uttryckt, hur störande verksamhet får utverkas mellan grannar utan att det får rättsliga konsekvenser? Får jag plocka äpplen på grannens träd på de grenar som överskjuter min tomt? Med andra ord; vad gäller beträffande hänsyn mellan grannar?

Det finns en allmän rättsprincip om hänsyn mellan grannar och det finns möjlighet att utverka förbud eller föreläggande mot en grannes störande verksamhet. Hänsynen skall visas ”omgivningen”; med andra ord inte bara till den angränsande fastigheten. Även nyttjanderättshavare, såsom servitutshavare, är skyldiga att visa hänsyn och i vissa fall även den som tillfälligt utför arbete på annans fastighet.

Rötter, frukter och grenar

För det fall en rot eller en gren tränger in på grannfastigheten och det medför olägenhet för berörd fastighetsägare/granne, får denne ta bort grenen eller roten. När fastighetsägaren, på vars mark trädet finns, lider betydande skada, skall möjlighet ges till denne att själv utföra beskäringen/avlägsnandet. Roten eller grenen behöver inte vara från ett träd, även andra växter omfattas. Frukt på överskjutande grenar tillkommer alltid trädens ägare – däremot tillkommer de grannen när de har fallit på hans mark.

Grävning eller liknande arbete

Den som gräver eller utför liknande arbete, exempelvis schaktning, på sin fastighet har en skyldighet att vidta de skyddsåtgärder som är nödvändiga för att begränsa skador på närliggande fastigheter. För det fall sådana skyddsåtgärder inte vidtas och efterföljande skador uppkommer kan skadeståndsskyldighet för den grävande uppstå. En fastighetsägare som låter annan utföra grävningen åt honom undgår inte skadestånd. Det är den för vars räkning arbetet utförs – vanligtvis fastighetsägaren – som ansvarar för eventuella skador.

Skadeståndsskyldighet kan även inträda om den grävande har varit oaktsam – oavsett om han har vidtagit skyddsåtgärder eller inte. Vid särskilt riskfyllda grävningar är den grävande dessutom skadeståndsskyldig även om han inte har varit försumlig. Exempel på riskfylld grävning är djupschaktning eller sprängning. Det innebär att en sprängningsolycka som inte är ett resultat av oaktsamhet, kan vara tillräckligt för att resultera i ersättningsskyldighet.

En person som utför grävningsarbeten har således stor aktsamhetsplikt. Plikten kan innebära att åtgärder även måste vidtas på grannens fastighet eller på en tredje fastighet. Självklart måste berörd fastighetsägare underrättas för det fall skyddsåtgärder behöver vidtas på dennes fastighet. Om denne vägrar den grävande nödvändigt tillträde till sin fastighet i syfte att utföra skyddsåtgärder, kan den grävande undgå ansvar för eventuell uppkommen skada till följd av arbetet.

Beroende på vilken typ av störning det är fråga om, föreligger olika juridiska möjligheter för den enskilde att begära åtgärder. När det gäller en fastighetsägares miljöskydd och om störningarna utgör exempelvis buller, lukt, skakningar samt vattenföroreningar kan den störande verksamheten anmälas till vederbörligt statligt eller kommunalt organ. Övriga störningar, exempelvis överskjutande grenar eller estetiska störningar från grannfastighet, förutsätter att den enskilde vänder sig till domstol.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar