Bodelning med anledning av skilsmässa


Om man har bestämt sig för att ansöka om skilsmässa, äktenskapsskillnad, så skall man också göra en bodelning så snart som äktenskapet är upplöst. Om någon av parterna begär det så kan en bodelning även göras medan målet om äktenskapsskillnad fortfarande pågår. I vissa fall kan detta senare alternativ vara smidigare – då man kanske omgående vill påbörja sitt nya liv, behöver ekonomisk stabilitet för att skaffa ny bostad etc. Är det så att parterna är helt överens om fördelningen och bara äger enskild egendom, och heller inte skall överta fastigheter eller liknande från varandra, så behöver man inte göra en formell bodelning.

Om man vill så kan man göra ett så kallat föravtal innan man ansöker om skilsmässa, där man kommer överens om den kommande bodelningen eller något som har med den att göra. Ett sådant avtal skall göras precis innan ansökan om äktenskapsskillnaden och måste vara en skriftlig handling som undertecknas av båda parterna. Om man hade ett annat avtal innan som gällde bodelning så är det gamla avtalet nu utan verkan, men ett äktenskapsförord gäller fortfarande såvida avtalet inte säger att äktenskapsförordet skall vara ogiltigt.

Vid en bodelning så skall en bouppteckning göras och då utgår man ifrån de värden som gällde den dagen som ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in. Man gör en förteckning av såväl tillgångar som skulder som parterna har. Båda parterna skall lämna ut uppgifter som kan behövas för att göra bouppteckningen och man ansvarar för att kunna redovisa för både sina egna tillgångar såväl som för den andra makens egendom som man har hand om. Det gäller hela tiden fram tills bodelningen är klar. En bodelning skall göras gemensamt av de båda parterna. Det är inte alltid det går, man kan ha svårt att komma överens. I sådana fall kan man få hjälp av en bodelningsförrättare som förordnas för att hjälpa parterna, då det kan vara bra med en neutral person som stöd. Om man är orolig att motparten skall försöka undanhålla egendom eller göra sig av med tillgångar så kan man tala om det för rätten. I vissa fall kan då en domstol besluta att skydda egendom medan arbetet med bodelningen pågår för att se till att parterna får ut det de har rätt till.

Vad skall ingå i en bodelning? Framförallt så skall giftorättsgods ingå. Det som är enskild egendom är inte något som skall delas upp och ligger därför utanför en bodelning. Man får också undanta sina personliga kläder, presenter och andra föremål som det bara är den personen som använder. Här säger lagstiftaren att skälighet gäller och oftast är det inget större problem med att veta vad som skall ingå eller inte. Det finns dock vissa undantag som kan gälla mycket stora värden, då kan dessa i vissa fall bli föremål för bodelningen även om det kan anses som rent personliga ting.

Om man har avtalat genom ett äktenskapsförord att egendom skall vara enskild så kan den ändå ingå i en bodelning om makarna gemensamt beslutar om det. I annat fall är den egendomen undantagen. Det samma gäller för allt som trätt i dess ställe, men som kan härledas till den ursprungliga egendomen. Man får också undanta sådan ersättning som man har fått till exempel i skadestånd eller annan form av ersättning såvida det inte är ersättning för inkomstförluster eller kostnader som på något sätt kan sägas vara gemensam. Dessa får bara undantas om de är knutna till tiden efter att man ansökte om skilsmässa. Rättigheter som är personliga och inte kan överlåtas skall heller inte räknas in i bodelningen, om det strider mot vad som gäller för rättigheten. Det samma gäller för pension, den är personlig och skall inte räknas med.

När man har sammanställt vad som skall fördelas, så skall man räkna ut makarnas andelar i boet. Det kan förenklat sägas att man först ser till att täcka varje parts skulder med pengar ur det gemensamma boet och därefter så räknar man samman vad som är kvar och delar det lika mellan makarna. Den här processen kan kännas svår, särskilt om parterna inte kan komma överens om vad som skall räknas eller inte. Vid fördelningen kan man därför behöva hjälp med dessa delar, som till exempel att räkna ut sin andel ur det gemensamma boet. Det finns också vissa undantag när det gäller hur man räknar. En skuld som ena parten har för att man har begått ett brott skall till exempel inte räknas med. På samma sätt så kan man undanta skulder som någon skaffat sig precis innan skilsmässan, om man kan misstänka att det är gjort för att få ut mer ur boet. Det samma gäller om någon gett bort stora delar av sina tillgångar strax innan skilsmässan för att undanhålla pengar från sin motpart. I dessa fall skall beräkningen göras utan hänsyn till skulden eller som om tillgången inte har getts bort.

När andelarna är beräknade så skall dessa fördelas på lotter. Varje make skall, i den mån det är möjligt, i första hand få på sin lott av det som är den egna egendomen. Om det går så försöker man också tillgodose makarnas önskemål om vad de vill behålla av det gemensamma boet. Om man är överens så kan det gå relativt smidigt att dela upp ett bo, svårigheterna ligger i om båda parter vill ha samma sak eller olika mycket. Om det inte går att enas så kan man tvingas sälja föremålet för tvisten och dela på pengarna. Man kan också lösa ut egendom från sin make/maka om det är något som man gärna vill ha, men som i värde överstiger den egna andelen. Man kan med andra ord betala pengar som ersättning för egendom som man gärna vill behålla, om motparten går med på det. Det viktigaste är att man får ut tillhörigheter som motsvarar det värde som är ens egen andel.

När det gäller den gemensamma bostaden så kan den ena maken vara i större behov av denna, till exempel om det finns barn och de önskar bo kvar med ena parten i hemmet. Dessa saker kan rätten ta hänsyn till om parterna själva inte kan enas. Om det ska göras ett övertagande kan man göra en avräkning på lotterna om det finns tillräckligt mycket värde i den enskildas andel. Annars får den övertagande parten ersätta sin motpart ekonomiskt, lösa ut maken ur hemmet. Det skall också anses som rimligt att ena parten skall få göra ett sådant övertagande. Det går dock inte att överta en bostad om den är en enskild egendom.

I sällsynta fall kan man behöva ändra en formellt riktig bodelning. Det kan vara ett äktenskapsförord som är orimligt orättvist eller som skrevs under felaktiga omständigheter eller som får oanade konsekvenser för att förhållanden har förändrats under äktenskapets gång. I dessa fall kan man antingen välja att jämka avtalet eller helt bortse ifrån det. En bodelning i sig kan också behöva jämkas. Det gör man om det känns fullständigt orimligt att parterna ska dela sina tillhörigheter lika. Det kan till exempel vara om äktenskapet endast pågått under en väldigt kort tid och den ena parten äger mycket mer än den andre. I dessa fall kan det kännas väldigt hårt att motparten skall få hälften av dessa tillgångar efter en mycket kort tid tillsammans. I dessa fall kan det finnas anledning att jämna ut situationen en aning genom en jämkning för att båda parterna skall känna sig någorlunda rättvist behandlade.

När bodelningen är upprättad och färdig skall det skrivas bodelningshandlingar, som skall undertecknas av båda parterna.

Bläddra bland juridiska artiklar