Betalningsanmärkning –upplysningar och råd


En betalningsanmärkning kan uppkomma om en privatperson eller ett företag inte har betalat sina skulder i rätt tid. En sådan anmärkning återfinns i register som tillhör kreditupplysningsföretag. I dessa register införs uppgifter om bland annat innehav av fastighet, inkomst, identitetsuppgifter men även betalningsanmärkningar. Regler beträffande införandet av uppgifter i sådana register lämnas i en särskild lag och i beslut som meddelas av Datainspektionen och som riktar sig till kreditupplysningsföretag. Datainspektionen är en myndighet som har till uppgift att tillse att kreditupplysningsföretagens behandling av personuppgifter inte otillbörligt kränker privatpersoners integritet. Informationen som finns i registret skall förmedla en bild av den enskildes förmåga och vilja att betala fordringar. Allmänt om betalningsanmärkningar Nedan finns uppräknat de vanligaste orsakerna till betalningsanmärkningar. 1. Utslag av Kronofogdemyndigheten i mål om betalningsföreläggande. Detta är ett beslut där Kronofogdemyndigheten fastställer att någon är betalningsskyldig till en fordran. Ett betalningsföreläggande kan dock endast meddelas om den som föreläggs betalningsskyldighet inte protesterar mot betalningskravet. 2. En tredskodom meddelad av tingsrätten. En tredskodom kan meddelas när tingsrätten har dömt i ett mål utan att hålla huvudförhandling. Detta kan endast bli aktuellt då svaranden, d.v.s. gäldenären, inte dyker upp till förhandlingen alternativt inte lämnar in svaromål på en stämningsansökan som lämnats av motparten. 3. När krediter, bankkonton, hypotekslån eller liknande har övertrasserats. 4. Meddelad konkurs. 5. Meddelat beslut om skuldsanering. 6. Restförda avgifter och skatter. 7. Utmätningsförsök. Den enskilde har ingen rätt att begära att få en uppgift struken ur registret men om en betalningsanmärkning har införts felaktigt skall företaget ta bort uppgiften. Vidare gäller att betalningsanmärkningen skall tas bort från registret senast tre år efter händelsen som föranledde betalningsanmärkningen inträffade. För företag gäller dock att uppgiften skall tas bort efter fem år. Råd för att undvika betalningsanmärkningar Det viktigaste är att betala alla fordringar i tid. Den som har köpt eller lånat något har en rättslig skyldighet att betala fordran vid den avtalade tidpunkten. Det är viktigt att komma ihåg att du måste betala räkningar i tid även om du är bortrest eller har semester. Av denna anledning är det viktigt att se till att alltid betala sina räkningar innan en eventuell semesterresa. Om du får ett betalningsföreläggande eller ett inkassokrav från Kronofogdemyndigheten, var noga med att läsa igenom handlingen och agera omedelbart. Om du anser att du inte är betalningsansvarig, se till att omedelbart överklaga beslutet. Om du anser att beslutet är felaktigt, klaga hos Kronofogdemyndigheten och inkassoombudet. Skriv ett daterat brev med sakliga argument för din sak. För det fall du självmant betalar in skulden till fordringsägaren efter ett inkassokrav är det vidare viktigt att meddela inkassobolaget om detta så att inkassobolaget inte lämnar ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten. Om ett mål har upptagits i tingsrätt eller hos Kronofogdemyndigheten och du anser att du inte är betalningsskyldig, agera direkt så att inte tredskodom eller betalningsföreläggande meddelas. Om en betalningsanmärkning har införts av denna anledning är den mycket svår att få bort. Även om domen eller beslutet sedermera skulle undanröjas kommer betalningsanmärkningen inte tas bort. Detta då ett undanröjande av domen eller beslutet inte innebär att domen, eller beslutet, har meddelats felaktigt. För att en betalningsanmärkning som har uppkommit av sådan anledning skall tas bort förutsätts i princip att du vinner i målet eller ärendet. Om det framgår av domen, eller beslutet, att du inte hade någon skuld då den meddelades skall inte någon betalningsanmärkning införas. Därför är det viktigt att, vid återvinning av tredskodomen, begära att domstolen meddelar en dom även om fordringsägaren återkallar sin talan. Om domstolen istället avskriver målet kommer nämligen betalningsanmärkningen stå kvar.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar