Betalningsanmärkning


I Sverige finns det olika kreditupplysningsföretag som fortlöpande för register, i vilka ekonomiska upplysningar om företag och personer samlas. I dessa register finns information om personers identitet, uppgifter om fastighetsinnehav, inkomster samt betalningsanmärkningar. En betalningsanmärkning kan vidare uppkomma om en fordran inte betalas i rätt tid. Informationen som finns i sådana register är till för att ge en bild av företagets eller den enskilda personens ekonomiska situation och vilja att betala fordringar. Registreringen regleras både genom lag och genom föreskrifter som meddelas av Datainspektionen. För en privatperson finns en betalningsanmärkning kvar i ett sådant kreditupplysningsregister i tre år efter att händelsen som orsakade betalningsanmärkelsen inträffade. För företag gäller istället en femårsregel. En betalningsanmärkning kan innebära att det blir svårare att få lån, få krediter, hyra en bostad eller teckna sig för abonnemang, som till exempel mobilabonnemang. Betalningsanmärkningen framkommer då en kreditupplysning görs av ett företag. En betalningsanmärkning kan vidare komma från flera olika aktörer men det finns en lägsta beloppsgräns på 100 kronor. Om fordran är lägre än 100 kronor skall nämligen inte en betalningsanmärkning införas.

Hur en betalningsanmärkning uppkommer

I regel tar det ett en viss tid innan en betalningsanmärkning uppkommer. När en fordran inte har betalats ut i tid skickas i regel flera betalningspåminnelser innan fordran lämnas över till ett inkassoföretag för indrivning. Om fordran inte betalas brukar fordran oftast lämnas över antingen till ett inkassoföretag eller direkt till Kronofogdemyndigheten, KFM. Ibland lämnar inkassoföretaget fordran till KFM direkt och ibland försöker inkassoföretaget indriva fordran på egen hand. I detta skede har dock inte en betalningsanmärkning uppkommit. För det fall indrivningen misslyckas kan ett så kallat betalningsföreläggande sökas. Detta görs hos KFM som meddelar ett beslut om betalningsföreläggande endast om gäldenären, d.v.s. den som är skyldig att betala fordran, inte protesterar mot fordran. Observeras bör dock att helt osakliga argument inte påverkar möjligheten att meddela ett betalningsföreläggande. Gäldenärens invändning måste nämligen gälla betalningsskyldigheten och invändningar som hänför sig till andra omständigheter är irrelevanta. Exempelvis kan gäldenären invända att betalning har skett eller att fordran har eftergetts. Båda dessa argument utgör sakliga invändningar mot ett betalningsföreläggande. Om sådana invändningar framställs får KFM inte pröva frågan i sak utan ärendet skall istället överlämnas till tingsrätt. I tingsrätten skall tvisten sedermera prövas. Observera dock att om KFM beslutar om ett betalningsföreläggande uppkommer en betalningsanmärkning. Vidare kan en betalningsanmärkning uppkomma om tingsrätten meddelar tredskodom, vilket innebär att domstolen meddelar domen utan att pröva frågan i sak, på grund av att gäldenären har uteblivit från förhandlingen. Betalningsanmärkningar kan även uppkomma vid andra situationer, som exempel kan nämnas konkurser, beslut om skuldsanering och misskötsel av bankkonton och krediter.

Hur en felaktig betalningsanmärkning kan korrigeras

Som nämnts ovan gäller en betalningsanmärkning för en privatperson i tre år och för ett företag finns betalningsanmärkningen kvar i fem år. Eftersom betalningsanmärkningar kan påverka den enskildes situation avsevärt, då det exempelvis blir svårare och dyrare att få lån, teckna abonnemang m.m., är det viktigt att en betalningsanmärkning inte införs felaktigt. Om en uppgift i ett kreditupplysningsregister är missvisande eller oriktig skall den därför ändras eller tas bort. För att bedöma om upplysningen är missvisande eller oriktig måste man vidare utgå från de förhållanden som var aktuella då uppgiften uppkom. Enligt Datainspektion skall en uppgift ändras i följande fall.

1. Fordran betalades innan den aktuella händelsen inträffade.
2. Betalningen försenades av orsaker som var utom den enskildes kontroll. Det skall vara fråga om förhållanden som varken kunnat förutses eller övervinnas, som exempel kan nämnas fel hos posten som har föranlett en ovanlig försening i postgången eller olika fel hos banken.
3. En dom, förlikning eller någon annan sorts överenskommelse visar att den enskilde inte har varit betalningsskyldig över huvud taget, alternativt varit delvis betalningsskyldig. I det senare fallet skall uppgiften korrigeras till det rätta beloppet.
4. Om det saknas en uppgift som vanligtvis registreras och som är av betydelse för bedömning av kreditvärdigheten.

Vidare anser Datainspektionen att följande situationer inte skall föranleda en ändring i de registrerade uppgifterna.

1. Fordran har glömts bort och därav inte betalats i tid.
2. Om någon annan har anlitats för att betala fordringar och misskött sitt uppdrag, om personen inte vanligtvis handhar dylika uppdrag.
3. Fordran har betalats efter den händelse som grundande betalningsanmärkningen inträffade.

Bläddra bland juridiska artiklar