Betalning för konsumenttjänster


Trots att reglerna kring konsumenttjänster till stor del har uppkommit för att skydda konsumenter, så har man självfallet som konsument ändå vissa skyldigheter i samband med att man avtalat om köp av en tjänst. Den viktigaste förpliktelsen får sägas vara att betala för tjänsten, på korrekt sätt och i rätt tid.

Konsumenttjänstens pris

Som regel avtalar konsumenten och näringsidkaren oftast om priset för tjänsten på ett tydligt sätt, men i de fall då priset inte uttryckligen bestämts så är huvudregeln att konsumenten skall betala ett pris som är skäligt – bland annat med hänsyn till tjänstens slag och omfattning samt vad som är vedertaget pris för liknande tjänster vid den aktuella tidpunkten. För det fall att näringsidkaren tidigare lämnat ett ungefärligt svar på vad tjänsten skall kosta, så får det slutliga priset som huvudregel inte överstiga den ungefärliga prisuppgiften med mer än femton procent (15 %).

Om köp av en tjänst inte riktigt kan sägas föreligga, utan näringsidkaren på uppdrag av konsumenten endast utfört en inledande undersökning för att se hur stort arbete som eventuellt behöver utföras eller hur mycket ett sådant arbete skulle kunna tänkas kosta, kan det vara så att konsumenten inte är skyldig att betala något alls för undersökningen; ifall en sådan undersökning skall kosta något eller inte beror exempelvis på vad som är brukligt inom den aktuella branschen.

Specificerad räkning

Som konsument har man rätt att begära en specificerad räkning rörande tjänsten från näringsidkaren, detta bland annat för att det skall bli enklare för konsumenten att bedöma ifall det begärda priset är rimligt.

Pristillägg

Ibland kan näringsidkaren ha rätt till extra betalning, utöver det pris som tidigare avtalats – så kallat pristillägg. Detta kan till exempel gälla om tilläggsarbete utförts eller om konsumenten på något sätt orsakat att kostnaden för utförandet tjänsten blivit högre än förväntat. Även ett eventuellt pristillägg skall beräknas efter vad som är skäligt.

Tidpunkt då betalning skall ske

Inte bara vilket pris som skall betalas, utan även vid vilken tidpunkt betalningen skall ske är oftast tydligt överenskommet mellan konsumenten och näringsidkaren. För det fall att ingen tidpunkt avtalats, så är dock grundregeln att betalningen skall ske när näringsidkaren begär det, efter att uppdraget avslutats. Om konsumenten har begärt att få en specificerad räkning, som nämnts ovan, är han inte skyldig att betala innan dess att han fått denna räkning.

Betalning vid olyckshändelse?

Ifall det sker en olycka eller liknande som har som följd att material eller redan utfört arbete försämras eller rent av förstörs innan utförandet av tjänsten avslutats så är konsumenten som huvudregel inte skyldig att betala för detta, utan man kan säga att näringsidkaren bär risken för sådana skador under tiden som arbetet med tjänsten pågår.

Konsumentens avbeställande

Om konsumenten avbeställer tjänsten innan dess att uppdraget slutförts, så har näringsidkaren ändå rätt till betalning för det arbete som redan utförts. Näringsidkaren kan bland annat också ha rätt till ersättning för förluster på grund av kostnader för den återstående delen av tjänsten, förluster orsakade av att näringsidkaren tackat nej till andra uppdrag med anledning av den avbeställda tjänsten och så vidare. I ett avtal om en konsumenttjänst kan det i vissa fall godtas att det fastslås en schablonsumma som konsumenten är skyldig att betala om avbeställning sker.

Bläddra bland juridiska artiklar