Ångerrätt vid köp via internet


När en privatperson, även kallad konsument, köper varor eller tjänster av en näringsidkare på internet ingås ett så kallat distansavtal. Med näringsidkare avses någon som bedriver näringsverksamhet, d.v.s. en företagare. Ett distansavtal är vidare ett avtal som ingås på distans och där all kommunikation mellan näringsidkaren och konsumenten sker på distans. Därför är avtal som ingås online i regel distansavtal. Särskilda regler gäller vid ingående av distansavtal. Detta för att skydda konsumenten. Anledningen härtill är att konsumenter anses vara i behov av ett starkare skydd i situationer då avtalet ingås på distans. Reglerna som uppställs i lagen är bindande till förmån för konsumenten. Med detta menas att näringsidkaren inte kan avvika från lagen till nackdel för konsumenten. Om avtalet ändå skulle innehålla sådana villkor är konsumenten därför inte bunden av dessa. Skulle näringsidkaren däremot ha avtalat om villkor som, för konsumentens del, är positiva i förhållande till lagen är näringsidkaren däremot bunden av dessa villkor.

Konsumentens ångerrätt

Eftersom distansavtal skiljer sig från köp, på så vis att konsumenterna inte har någon möjlighet att undersöka varan i förväg, har lagstiftaren ansett det vara nödvändigt att ge konsumenterna en större möjlighet att ångra sitt köp och frånträda avtalet. Därför stipuleras i lagen att konsumenten skall ha rätt att utöva sin ångerrätt inom fjorton dagar från den så kallade ångerfristens början. Ångerfristen börjar vidare löpa den dag då konsumenten mottog varan eller en väsentlig del av varan. Gäller avtalet istället en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet träffades. Dock gäller att om näringsidkaren har underlåtit att lämna viss information som näringsidkaren enligt lag är skyldig att lämna efter köpet kan ångerfristen förlängas upp till ett år. Detta då ångerfristen i sådana fall inte börjar löpa förrän informationen lämnas. Ångerfristen kan dock inte bli längre än ett år, då konsumenten efter ett år förlorar sin rätt att frånträda köpet. För att konsumenten skall få utöva sin ångerrätt förutsätts att varan kan lämnas tillbaka i ett väsentligen oförändrat skick. Med väsentligen oförändrat skick avses att varan måste vara i ett sådant skick att den utan vidare åtgärder kan säljas till en annan konsument. Det får med andra ord inte finnas några skador eller liknande fel på varan. Dock bör uppmärksammas att om det har varit nödvändigt att ändra varans skick för att undersöka varan gäller inte denna bestämmelse. Det innebär att konsumenten har rätt att bryta förpackningar och dylikt om detta krävs för att kunna granska varan. Vidare är det näringsidkaren som bär risken för varan. Med att bära risken menas att om varans skick ändras på grund av en omständighet som inte kan hänföras till konsumenten kan ångerrätten ändå utövas.

Utövande av ångerrätten

Vill konsumenten utöva sin ångerrätt skall konsumenten återsända eller lämna tillbaka varan till näringsidkaren. För det fall konsumenten istället har beställt en tjänst och näringsidkaren har skickat material till konsumenten skall konsumenten hålla materialet tillgängligt för avhämtning på den plats där materialet togs emot. Dock krävs detta av konsumenten endast om denne inte orsakas kostnader eller betydande olägenheter. Om näringsidkaren utan olägenhet kan hämta materialet på annan plats får det hållas på en plats som konsumenten anvisar. Skulle näringsidkaren inte hämta materialet inom tre månader från den dag då ångerfristen började löpa får konsumenten överta materialet. Näringsidkaren kan i en sådan situation inte heller kräva ersättning för materialet. När en konsument har utövat sin ångerrätt är näringsidkaren skyldig att så fort som möjligt, och senast inom trettio dagar, betala tillbaka det som konsumenten har betalat. Denna tidsfrist räknas från den dag då näringsidkaren tog emot varan som konsumenten lämnade tillbaka. För det fall avtalet istället avser en tjänst räknas tidsfristen från dagen då näringsidkaren mottog meddelandet om att konsumenten vill ångra köpet.

Bläddra bland juridiska artiklar